Plán činnosti školní družiny školní rok 2017/18

Činnost ŠD vychází z přílohy ŠVP ZŠ Brno Hamry, oddíl Školní družina. Probíhá v pěti odděleních v budově Obřanská 7. Z důvodů rekonstrukce 1. a3 NP této budovy je až do odvolání přechodně v budově Hamry 12. ŠD navštěvují žáci 1. stupně od 1. do 5. tříd.

V letošním školním roce rozšíří naše ŠD možnost trávení volného času dětí vybudováním Knihovny, klidové místnosti, kde si děti budou moci s vychovatelkou nebo individuálně číst knihy, časopisy, hrát náročnější společenské hry, prohlížet knihy v tematických výstavkách vytvořených vychovatelkami a tím se seznamovat s dětskou literaturou.

Děti1.tříd se budou v průběhu celého roku účastnit projektu „Malá technická univerzita“. Projekt je tvořen 10 tematickými bloky, kde se děti seznámí hravou formou se světem, který je každodenně obklopuje a v němž žijí, zavítají do světa technických oborů, kde si pomocí praktických činností vyzkoušejí svoje technické a logické dovednosti. Projekt proběhne v 10 tematických setkáních v budově ŠD.

Činnosti v ŠD jsou zpestřeny využitím interaktivní tabule, která stimuluje a rozvíjí kreativitu dětí - společně - v tematických hodinách, zaměřených na jednotlivá témata – prezentace a DUMy vytvořené vychovatelem a individuálně - využitím výukových CD z edice „Chytré dítě“, „Kreslení na počítači“ a jiné.

V letošním školním roce se v činnostech ŠD zaměříme na čtyři oblasti ve výchově: - Prevenci sociálně-patologických jevů osvojováním sociálních dovedností, budováním kvalitních sociálních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi a vychovatelkou, rozvoj komunikace, pěstování pozitivních mezilidských vztahů, potírání agresivity formou vysvětlování (např. upozornit na nevhodnost sledování určitých filmů a pořadů v TV, vyhledávání agresivních filmů a pro děti nevhodných filmů a her na internetu vedoucí ke snižování prahu citlivosti k násilí) a individuálního jednání s dětmi, v činnostech povedeme děti k ohleduplnosti a kamarádství.
- Společenskou výchovu - prostřednictvím společenské hry o základech slušného chování „Nešťourej se v nose“, četbou knih o etiketě určených dětem – Draka je lepší pozdravit, Slabikář slušného chování, atd., si budeme nenásilnou formou vysvětlovat a upevňovat základní pravidla slušného chování (zdravení, stolování, chování k ostatním lidem a kamarádům).
- Multikulturní výchovu – prostřednictvím knih Kamarádi z velké dálky, Děti jako já a hry Děti světa se seznámíme s různými rasami, oblastmi, kde žijí, odlišnostmi a paralelami v životě dětí z celého světa, na základě zhlédnutí některých dílů pořadu Na cestě za … porovnáme život našich dětí a dětí z jiných zemí (fotografie, video).
-Environmentální výchovu, zejména na recyklaci odpadových materiálů ve výtvarných a rukodělných činnostech a problematice zacházení s odpadem a ochrany životního prostředí.

Dále se chceme v letošním školním roce zaměřit na ještě větší spolupráci a účast rodičů na činnostech ŠD – viz akce níže.

Hlavním námětem pro činnosti všech pěti oddělení jsou celoroční projekty, v jejichž rámci se bude realizovat většina činností jednotlivých oddělení s následnou prezentací jak v jednotlivých odděleních, tak celodružinově. Společným projektem všech pěti oddělení je „ Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima! a „Hovory a hrátky se zvyky a svátky“ zaměřený jak na změny přírody v jednotlivých ročních obdobích, tak na lidové zvyky, obyčeje a tradice spojené se střídáním roč. období. Cílem projektu je zejména podpořit u dětí vztah k přírodě a uvědomit si, že i člověk je součástí přírody a probudit v dětech zájem o dění kolem nich.
Každé oddělení pak pracuje na samostatném celoročním projektu:
1. oddělení se bude ještě zabývat projekty „Můj svět a pohádka“, které seznámí děti s klasickými pohádkami, ale i moderními příběhy pro děti. Zaměříme se hlavně na poslech a vnímání obsahu příběhů.
- celoroční projekt skládající se z dílčích projektů – každý měsíc jedna pohádka – bude předlohou k mnoha následným činnostem ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Cíl projektu: - společně se pobavit, něco se dozvědět a naučit, vychází z toho, že pohádka je pro menší děti atraktivní formou, vzbuzuje jejich zájem a představivost, pomáhá rozvíjet rozumové schopnosti a pochopit problémy a situace jejich skutečného světa a učit se je řešit.
- poslouchat a vnímat text, pochopit obsah
- seznámit s různými charaktery a vlastnostmi postav, zhodnotit chování,
vyvodit závěr a poučení
- součástí každého dílčího projektu je část
literární (četba textu vychovatelkou)
pohybová a dramatická (hra nebo dramat ztvárnění urč. části)
naučná (faktické informace a znalosti)
výtvarná a rukodělná (činnosti pro jednotlivce či skupiny)
závěrečné zhodnocení a prezentace

2. oddělení – „ Vesmír“
3. oddělení - „ Poznáváme krásy ČR“
4. oddělení – „ Žijeme sportem celý rok“
5. oddělení – „ Domácí mazlíčci“
– projekty se skládají z dílčích měsíčních aktivit, v nichž se nenásilnou a zábavnou formou děti seznámí s danou tématikou prostřednictvím různých činností, které budou probíhat individuálně či ve skupinách a povedou děti k rozvíjení samostatnosti a kreativity při zpacování jednotlivých témat (vyhledávání v encyklopediích, na internetu, vytvářením modelů, předmětů týkajících se tématu, výtvarné aktivity a výrobky atd.) + následná prezentace – výstavky, nástěnky.

Všechna tato témata skýtají velké množství námětů, které jsou součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Umění a kultura i průřezových témat (EGS,MKV,EV) a vedou k prohlubování klíčových kompetencí u dětí.


Součástí pravidelné činnosti v ŠD je každodenní pobyt venku – na hřišti v prostorách školy, kde se děti věnují pohybovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu. V případě nepříznivého počasí využíváme tělocvičnu v budově Obřanská.

Příležitostné akce pro jednotlivá oddělení (v rámci časových možností se zúčastní pokud možno všechna odd.) – zpestření a doplnění činností, seznámení s kulturními a vzdělávacími institucemi v Brně, naučit se je využívat k sebevzdělávání a rozšíření všeobecných vědomostí, následné využití k činnostem v ŠD, vzájemné poznávání se mimo prostředí školy a spolupráce s rodiči.


Září:

 • Seznámení se školním řádem a řádem ŠD - bezpečnost
 • Provoz školní jídelny – hygiena, stolování, orientace ve škole – 1.třídy...
 • Prázdninové zážitky - kreslíme, vyprávíme
 • Vyrábíme výrobky se školní tématikou – stojánek na tužky, školní tašku
 • Četba motivační- postavy z pohádek a škola
 • 28.9. – státní svátek Den české státnosti – připomenutí, význam, souvislosti
 • Hody a posvícení - význam – hody v naší obci – vyrábíme koláče (koláž)
 • Pohyb a pobyt venku
 • Podzimní výzdoba družiny

Říjen:

 • Pozorujeme proměny přírody na podzim
 • Podzim v zahradě – výrobky s tématikou ovoce, strom a jeho proměny, střídání ročních období
 • 28.10. – státní svátek Vznik ČR– význam, tradice, státní symboly
 • Poznáváme houby – vyrábíme atlas hub
 • Četba motivační, písničky, básničky tematicky spjaté s podzimem
 • Den stromů 20. 10. - Strom-dřevo-papír – výukový program Ekocentra
 • Drakiáda 22.10. neděle

Listopad:

 • Život ježka – vše o ježkovi, vyrábíme ježky
 • Barvy podzimu - otisky listů, koláže, tvoření s přírodninami
 • Lampionový průvod 15.11. - vyrábíme lampion
 • Halloween – vyrábíme strašidla, hrajeme hry
 • Chystáme se na advent – vyrábíme adventní kalendář
 • Zapomenuté kouzlo Vánoc – výukový program Ekocentra

Prosinec:

 • Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky
 • Vánoce ve světě – tradice a zvyky, netradiční ozdoby
 • Společná návštěva divadla – Jak jsem se ztratil – 10.12. neděle
 • Čert a Mikuláš – vyrábíme
 • Vyrábíme vánoční přání, dárky, ozdoby
 • Zpíváme a učíme se koledy
 • Ježíškova pošta – dopis Ježíškovi
 • Četba s vánoční tématikou – Vánoce pohádkových postav
 • Vánoční besídka v jednotlivých odděleních
 • Vánoční výzdoba ŠD

Leden:

 • Malá technická univerzita (MTU) – 10 lekcí – každé pondělí - 1. třídy
 • Nový rok – vyrábíme kalendáře
 • Zimní sporty - poznávání jednotlivých sportů a vybavení, vyrábíme
 • Živočichové v zimě, stopy zvěře a ptáků ve sněhu
 • Sníh – vznik, vločka a její zákonitosti, vyrábíme vločky
 • Sněhuláci - z papíru, vaty, krupice...
 • Hry na sněhu
 • Návštěva výstavy v galerii na Špilberku – Kouzelný svět počítačových her
 • Zimní výzdoba ŠD

Únor:

 • MTU - pokračování
 • Svět sněhu a ledu – vše o Arktidě a Antarktidě – vyrábíme z papíru
 • Žijeme zdravě – zdravý životní styl, prevence nemocí, sestavujeme zdravý jídelníček
 • Masopust – vyrábíme masky
 • Ptáci v zimě – vyrábíme krmítko
 • Hromnice 2.2. – vyrábíme svíčku
 • Střídání dne a noci – zákonitosti, vesmír

Březen:

 • MTU - pokračování
 • Proměny přírody na jaře – probouzení přírody
 • Velikonoce – význam, tradice, vyrábíme velikonoční dekorace
 • Vynášení Moreny
 • Loučení s Morenou aneb Velikonoce… - výukový program Ekocentra
 • Měsíc knihy – práce s knihou, jak vzniká, četba, vyrábíme knihu
 • Jarní výzdoba družiny
 • 21.3. Mezinárodní den loutkového divadla – vyrábíme loutky a hrajeme divadlo

Duben:

 • Měsíc Země- vše o ekologii a ochraně přírody (Den Země 22.4.)
 • Třídění odpadů
 • Naše planeta – světadíly, lidé, zvířata
 • Dobrý hospodář – výukový program Ekocentra
 • Vyrábíme z recyklovaných materiálů – PET, papír
 • Výzdoba ŠD

Květen:

 • Moje rodina a vše o ní (15.5. Mezinárodní den rodiny - tradice, zvyky, výročí, upevňování vztahů) – vyrábíme rodokmen
 • Den matek – vyrábíme dárek pro maminku
 • Čarodějnice a jejich svět – vyrábíme čarodějnice, vymýšlíme kouzelné lektvary
 • Kouzlíme- učíme se a vyrábíme pomůcky pro jednoduché kouzelnické triky
 • Vyrábíme květiny - papír-origami- výzdoba ŠD

Červen:

 • Cirkus Legrando – workshop pro děti
 • Cirkus a jeho svět – vyrábíme klauny, cvičíme klaunská čísla
 • Moře a vše o něm – živočichové, kde se nachází, koloběh vody v přírodě, vyrábíme koláže
 • Od pramínku k moři- výukový program Ekocentra
 • Slunce – význam, vyrábíme sluneční hodiny
 • Těšíme se na prázdniny – prázdninové plány a cesty – tvoříme komiks

Příležitostné akce celodružinové s účastí rodičů:
Říjen: Drakiáda
Listopad:  Lampiónový průvod
Prosinec:  Společná návštěva divadla
Březen: Vynášení Moreny
Červen: Cirkus LeGrando – workshop

- další akce mohou být průběžně doplněny dle aktuální nabídky


Vypracovala: Ivana Emrová, vedoucí vychovatelka ŠD

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně 602 505 066 I.st., 602 505 119 II.st.
Výchovná poradkyně 602 505 098

Školní jídelna 602 505 062
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025

ŠD I. Emrová 606 939 534
ŠD D. Unzeitigová 722 732 101
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb