EU peníze školám

Výstupy jednotlivých zpracovaných témat (šablony) poskytneme na vyžádání rádi, tel.č. 545230160 nebo na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Název školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HAMRY 12
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1245
Název projektu
Nová škola
Monitorovací zpráva
Závěrečné hodnocení projektu
MZ 5

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Klíčové aktivity jsme si vybrali následovně:

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

Cílem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků, na základních školách. K tomu přispělo dělení hodin anglického jazyka a jednou týdně práce s rodilým mluvčím. Šablona obsahovala 72 digitálních výstupů a stejný počet odpilotovaných hodin odučeného předmětu v 6. - 9. třídách, tedy 36 hodin ročně.

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Cílem klíčové aktivity bylo zkvalitnění výuky anglického jazyka na škole a zavádění nových postupů do výuky s využitím moderních technologií, realizováním účasti na metodických kurzech pro pedagogy. Z důvodu personálních změn v kolektivu pedagogických pracovníků během školního roku došlo ke změně v počtu vyučujících, které se do projektu přihlásily. Tím, že v průběhu realizace odešly ze školy, se metodického kurzu nezúčastnil nikdo.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií tak, aby byla výuka dynamičtější, originálnější a názornější. Nemalou roli sehrála také interakce mezi učitelem a žákem, která vedla k větší motivaci žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Je podporována aktivita, která umožnila zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.

K naplnění cíle bylo vybráno 8 šablon pro níže uvedené předměty, kterých se zúčastnilo 9 vyučujících a při odpilotování celkem 8 tříd v každém školním roce ( 2011/2012, 2012/2013)

1. Aj - 1.st.

2. Aj - 1.st.

3. Čj - 1.st.

4. Čj - 1.st.

5. Čj - 2.st.

6. M - 1.st.

7. Vlastivěda + Naše země

8. Přírodopis + Zeměpis

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Cílem klíčové aktivity bylo proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. Využili jsme účast na dvou seminářích. Všichni vyučující byli proškoleni pro práci s interaktivní tabulí.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Cílem aktivity bylo zvýšit kvalitu výuky zaměřenou na přírodovědné gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Bylo zpracováno a odučeno 72 digitálních učebních materiálů.

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Cílem aktivity bylo pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k přírodovědné gramotnosti žáků. Seminářů se zúčastnily dvě pedagožky zapojené do projektu.

V průběhu trvání projektu vyrobili pedagogové, kteří byli do projektu zapojeni, celkem 552 digitálních učebních materiálů, které odprezentovali ve výuce příslušného předmětu.

Velkým přínosem pro školu bylo vedle získání mnoha metodických materiálů pro jednotlivé předměty, se kterými bude možno pracovat v dalších letech a podle vzoru vytvářet další, také vybavení školy moderní digitální technikou. Běžné využívání práce s interaktivními tabulemi a dataprojektory, umístěnými ve všech třídách školy, staví naši základní školu do popředí ve vybavenosti škol. Vytváření pracovních návyků při práci s digitální technikou, a to jak na straně učitelů, tak na straně žáků, chápeme jako velkou motivaci pro budoucnost.
Celkově lze konstatovat, že projekt splnil očekávané cíle, které jsme si v projektovém záměru stanovili. Škola získala podmínky pro zkvalitnění práce a žáci nový hnací motor pro zvládání učiva v jednotlivých ročnících i předmětech.


PaedDr. Karla Havelková
ředitelka školy

Důležitá telefonní čísla

Ředitelství ZŠ 545 230 160
Ředitelka 727 900 510
Zástupkyně  I.st. 602 505 066, II.st. 702 218 418 
Výchovná poradkyně 602 505 098

Školní jídelna 602 505 062, 545 230 344
Kancelář 545 230 160, 545 219 877, 602 505 025

ŠD I. Emrová 606 939 534
ŠD D. Unzeitigová 722 732 101
ŠD A. Hauserová 722 414 547
ŠD Z. Zelinková 607 051 781
ŠD M. Kyrychová 725 507 217

O nás

Základní škola Brno, Hamry 12,
příspěvková organizace
Hamry 576/12
614 00 Brno

Tel: + 420 545 230 160
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO 49465538

Č.Ú. 19-5151910207/0100

DATOVÁ SCHRÁNKA:
hmz4wbb